Nico Saidi (Physiotherapeut B.Sc.)

Physiotherapeut, Therapeut für Lymphdrainage, Therapeut für Krankengymnastik am Gerät

Physiotherapeut-Nico-Saidi
  • Physiotherapie bzw. Krankengymnastik (KG)
  • Lymphdrainage (MLD-30/45/60 min)
  • Krankengymanstik am Gerät (KGG)
  • Massagetherapie (KMT)
  • Elektrotherapie (ET)
  • Ultraschalltherapie (WT Ultraschall)
  • Wärmetherapie (Warmpackung/Fango, Heiße Rolle)